30 ROCK -- "Florida" Episode 710 -- Pictured: Tina Fey as Liz Lemon -- (Photo by: Ali Goldstein/NBC)
30 ROCK -- "Florida" Episode 710 -- Pictured: Tina Fey as Liz Lemon -- (Photo by: Ali Goldstein/NBC) (NBC)